VisitorsList of visitors


Name Affiliation Period Office Host
Taciana Oliveira Souza Federal University of Uberlandia 2014-03-07~2014-03-14 105 Osamu Saeki
Raimundo Nonato Araujo dos Santos University of Sao Paulo 2014-03-07~2014-03-14 108 Osamu Saeki
Maria Amelia de Pinho Barbosa Hohlenwerger University of Sao Paulo 2014-03-07~2014-03-14 108 Osamu Saeki
Rainer Steinwandt Florida Atlantic University 2014-03-02~2014-03-09 109 Kirill Morozov
Takayuki Nozaki Kanagawa University 2014-03-02~2014-03-04 207 Kirill Morozov
Jun-ichi Inoguchi Yamagata University 2014-02-21~2014-02-23 107 Kenji Kajiwara
Shimpei Kobayashi Hokkaido University 2014-02-20~2014-02-23 109 Kenji Kajiwara
Shigeru Takamura Kyoto University 2014-02-05~2014-02-08 105 Osamu Saeki
Ken-ichi Maruno University of Texas Pan American 2014-02-03~2014-03-03 107 Kenji Kajiwara
Keisuke Hakuta Hitachi Yokohama Laboratories 2014-02-02~2014-02-04 213 Tsuyoshi Takagi